Privacy

De privacy van jou en je kind is belangrijk voor mij. Ik zal nooit gegevens opslaan of verstrekken zonder dat dit noodzakelijk is en zonder jullie toestemming. Omdat ik het belangrijk vind dat jullie precies weten hoe ik met jullie gegevens omga, heb ik onderstaand privacy regelement opgesteld. Heb je nog vragen? Stel ze gerust.

Verwerking persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen: Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat van de wet mag en voor de hierna beschreven doeleinden. Voor de onderstaande verwerkingen bepaal ik de doelen en middelen van de verwerking. Hierbij ben ik een verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG.

LeerlingenWanneer een leerling wordt opgegeven voor remedial teaching en/of het intakeformulier wordt ingevuld, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres en factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens van de school, waaronder naam contactpersoon, adres en telefoonnummer;
 • Groep van de leerling;
 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over: doublure, leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe), het al dan niet hebben van een zorgarrangement;
 • Eventueel medische gegevens wanneer deze relevant zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de begeleiding. Het kan gaan om de volgende informatie: bijzonderheden over de bevalling, ziekte, eten en drinken, slapen, medicijngebruik,
  dieet, problemen met het leren praten en/of fysieke beperkingen;
 • Bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie;
 • Eventueel relevante verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan vermeld (meestal adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes met naam;
 • Leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep.

Deze persoonsgegevens ontvang ik via het intakeformulier en de overeenkomst die wordt aangegaan. De gegevens gebruik ik uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van informatie en het opnemen van contact;
 • Het uitvoeren van de remedial teaching;
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag, plan van aanpak en evaluatieverslag.
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding;
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school;
 • Het gebruik van de beveiligde leeromgeving Mijn Superkracht;
 • Het gebruik van digitale testomgevingen zoals van Boom en Q-global (Pearsons)l;
 • Het gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen.
 • Het factureren van de afgenomen diensten.

Deze gegevens worden verwerkt, omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen geven. De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van jullie als ouder/voogd en/of van de leerling.

Bewaartermijnen:

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Fiscale gegevens zullen – na afloop van het begeleidingstraject – 7 jaar bewaard worden.
 • Daarnaast heb ik een bewaartermijn van 5 jaar conform de beroepscode remedial teachers. Het gaat hierbij om gegevens van de school, de groep van de leerling, de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen.
 • Gegevens, die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik binnen 30 dagen na beëindiging van het traject.

Contactpersonen van de school: Via mijn toestemmingsformulier, verwerk ik ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze gegevens krijg ik van de ouders van een leerling. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam contactpersoon, (mobiel) telefoonnummer en emailadres van de school of contactpersoon. De gegevens gebruik ik om contact op te nemen met de school van de leerling en om eventueel een account aan te maken in de leeromgeving Mijn Superkracht. Binnen deze omgeving kan de communicatie met leerling, ouders en de leerkracht plaatsvinden. Wanneer ik de gegevens gebruik om een account voor jou als contactpersoon, aan te maken binnen Mijn Superkracht, dan vraag ik uiteraard toestemming.

Bewaartermijnen:

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling gekoppeld aan dit contactpersoon, worden de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

Doorgifte:  Ik deel gegevens – indien van toepassing –  met de volgende derden:

 • De beveiligde online-leeromgeving Mijn Superkracht.
 • Externe oefenwebsites voor leerlingen zoals bijvoorbeeld Junior Einstein en Taalblobs.
 • Digitale testomgeving zoals Boom Uitgevers Amsterdam en Q-global (Pearsons).
 • Na uitdrukkelijke toestemming en indien noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de begeleiding met leden van Het Kinderteam Deventer (KTD). Dit kan het geval zijn wanneer aanmelding gebeurt via het KTD.

Beveiliging persoonsgegevens: Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens verzekerd is. Denk hierbij aan het plaatsen van gegevens in de beveiligde leeromgeving van Mijn Superkracht, een ssl-certificaat voor mijn website en beveiliging van bestanden m.b.v. wachtwoorden.

Je rechten: Ik informeer je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik verwerk en je kunt vervolgens een verzoek doen om deze te laten rectificeren of te wissen.
 • Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens te beperken.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht op overdracht.
 • Heb ik de gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van je toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 • Heb je klachten met hoe ik omga met de verwerking van je persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over het inkijken, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens kun je contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn Praktijk voor beter leren (KVK  63456419), Brandts Buyspark 16, 7425 GD Deventer, tel. 06 14340036.

Aanpassen privacyverklaring: Wanneer het nodig is, zal deze privacyverklaring aangepast worden. Ik zal deze aanpassingen op mijn website vermelden. 

Deventer, 01-01-2021