1. De rt’er stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragsco­de van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onder­wijs genieten op grond van de leerplicht; dat de rt’er de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode. De rt’er zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed rt’er in acht nemen. 

  2. De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven de rt’er naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.  

  3. Onder de behandeling wordt verstaan het onderzoek en de remedial teaching zelf. Kennismakings-/afstemmings- en evaluatiegesprekken met leerkrachten, al dan niet in aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) maken deel uit van het onderzoek. Buiten een straal van 5 kilometer vanaf worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief.

  4. Voor de vergoeding voor de behandeling ontvangt/ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) maandelijks achteraf een rekening waarin per week de sessies staan aangegeven. 

  5. Bij het tarief wordt uitgegaan van behandeling op het adres van de praktijk. 

  6.  In geval van langdurige verhindering of ziekte van de rt’er zal de rt’er zich tot het uiterste inspannen om voor vervanging te zorgen. 

  7. In geval van verhindering of ziekte van het kind dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren (één werkdag) door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht. 

  8.  Indien de ouder(s)/verzorger(s) de remedia­le zorg van het kind voortijdig wil/willen beëindigen, zullen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed  aankondigen. 

  9.  Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de rt’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.