Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen voor uw kind?

Wanneer een kind, ondanks extra hulp, veel moeite blijft houden met lezen en/of spellen en een achterstand heeft, dan zou er sprake kunnen zijn van dyslexie. In Nederland wordt officieel de volgende definitie gehanteerd: Dyslexie is een stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau'  (Stichting Dyslexie Nederland). Dyslexie is:

 • het klank voor klank blijven verklanken van woorden ('hakken en plakken') zonder dat het automatiseren van de leesvaardigheid en de woordherkenning (voldoende) op gang komt.
 • een probleem met het koppelen van tekens en klanken.
 • een probleem in het verwerken van taal. 
 • niet afhankelijk van de intelligentie. 
 • beperkend voor de (school)ontwikkeling van een kind.

Vijf tot tien procent van de mensen heeft dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben vaak last van woordvindingsproblemen, moeite met lezen en/of spellen, moeite met automatiseren zoals de tafels, moeite met het kortetermijngeheugen zoals het leren van rijtjes en het leren van een vreemde taal. Het hebben van dyslexie beïnvloedt vaak het emotionele welzijn van een kind. Zo ontstaat er vaak frustratie en kan de motivatie om te leren en te lezen afnemen. Een kind met dyslexie voelt zich vaak 'dom', heeft weinig zelfvertrouwen en kan faalangst ontwikkelen. Ook het 'moeten oefenen' kan thuis veel strijd geven. Het hebben van dyslexie heeft dus invloed op de hele persoonlijkheid van een kind. 

Voor wie is de dyslexiebehandeling in mijn praktijk bedoeld?

Wanneer uw zoon of dochter is onderzocht op dyslexie, maar niet in aanmerking komt voor een vergoede behandeling, dan kan er een behandeling gevolgd worden in mijn praktijk. De begeleiding in mijn praktijk is bedoeld voor kinderen met lichte dyslexie. Voor kinderen met ernstige (enkelvoudige) dyslexie zijn er vergoede behandelmogelijkheden bij orthopedagogische centra. In mijn praktijk wordt geen dyslexieonderzoek gedaan. Wel zijn er mogelijkheden voor extra lees-, spelling- en/of studiebegeleiding voor kinderen, die een (vergoed) behandeltraject hebben afgesloten (tabblad remedial teaching en Sleeplezen). 

Wat zijn mijn uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie?

Bij de behandeling van dyslexie in mijn praktijk:

 • Zal er overleg plaatsvinden met het onderzoeksbureau om af te stemmen of en hoe de behandeling zal plaatsvinden.
 • Is samenwerking met u als ouder en met de school van uw kind onmisbaar voor het slagen van de begeleiding.
 • Zal er planmatig en systematisch gewerkt worden aan lezen en/of spellen vanuit een individueel, op uw kind afgestemd handelingsplan. 
 • Staat het opdoen van succeservaringen en het vieren van successen centraal.
 • Is er aandacht voor het emotionele welzijn van uw kind.
 • Is er ruimte voor het bespreken van de (emotionele) gevolgen van dyslexie voor uw kind en voor u als ouder.
 • Wordt gewerkt in trajecten van 12 weken, waarna een (tussentijdse) evaluatie volgt.

Hoe ziet de dyslexiebehandeling er uit?

Intake en handelingsplan: Het traject start altijd met een intakegesprek met u, waarin besproken zal worden wat de hulpvraag van uw kind precies is, wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de behandeling en of ik hierbij kan aansluiten. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de dyslexieonderzoeker van uw kind en met de leerkracht op school om zo een aantal belangrijke gegevens te verzamelen. U kunt hierbij denken aan het verslag van het dyslexieonderzoek en didactische toetsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt als basis voor het opstellen van het individuele handelingsplan. In dit plan staan onder andere de doelen waaraan gewerkt zal worden en de voorgestelde werkwijze. Er zal altijd gewerkt worden in trajecten van 12 weken, waarna een (tussentijdse) evaluatie volgt, waarin getoetst wordt of de behandeling effect heeft en eventueel bijgesteld moet worden. 

Behandeling: Uw kind krijgt wekelijks individuele begeleiding waarin een intensieve training van lees-en spellingvaardigheden plaatsvindt. Hoofddoel is het bereiken van een basisniveau van spellen en lezen en een acceptabel niveau van zelfredzaamheid voor uw kind. De training wordt systematisch opgebouwd en er is aandacht voor het aanleren van compenserende strategieën. Ook zal er sprake zijn van veel herhaling. Bij de leesbegeleiding staat het bevorderen van leesmotivatie en leesplezier voorop om zo uw kind te stimuleren veel leeskilometers te maken. Naast de wekelijkse begeleiding op de praktijk, zal er van u verwacht worden dat u samen met uw zoon of dochter, minimaal 4x in de week de behandelde stof  thuis oefent. Tijdens dit traject zal er regelmatig contact zijn met u en met de leerkracht van de school. Ook zal de samenwerking met het onderzoeksbureau gezocht worden. 

Afsluiting: Het hele traject zal worden afgesloten met een eindverslag, waarin de effecten van de behandeling getoetst zullen worden. In een evaluatiegesprek met u zal aan de hand van dit verslag het effect van de behandeling besproken worden en zullen er tips en verdere handelingsadviezen worden gegeven. U kunt hierbij denken aan gebruiken van regelkaarten, adviezen voor het geven van instructie en de inzet van hulpmiddelen. Ook zal er een eindbezoek aan de school van uw kind plaatsvinden. 

Wilt u meer informatie? Klik dan hier om het contactformulier in te vullen of u kunt mij bellen.